Колядки в Усадьбе Немцевичей

25 stycznia 2020 r Polska Szkoła Społeczna im. J.U.Niemcewicza uczestniczyła we Wspólnym Kolędowaniu, zorganizowanym przez Polski Kulturalno-Sportowy Klub «Razem do Sukcesu» (Prezes Alina Mickiewicz) i Stowarzyszenie Twórców Ludowych (Prezes Stanisława Karpol).

Coroczna impreza odbyła się w Historycznym Muzeum Pamięci «Dwór Niemcewiczów» w Skokach. W programie Kolędownia były koncert kolęd, prezentacja dań świątecznych, świąteczna wystawa rękodzieła artystycznego oraz loteria świąteczna. W wydarzeniu wzięli udział Przedstawiciele Konsulatu RP w Brześciu w tym Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu Pan Piotr Kozakiewicz. Dzięki staraniom organizatorów w koncercie kolęd uczestniczyły zespoły z Polski, Lidy i Brześcia.

Podczas prezentacji dań świątecznych częstowaliśmy się najlepszymi polskimi daniami z Brześcia i obwodu Brzeskiego. Wspólne śpiewanie kolęd, rozmowy przy stole oraz uczestnictwo w loterii — to wrzystko stworzyło świąteczną atmosferę przyjaźni i radości.W uroczystości także wzięli udział nasi nauczyciele: Maria Kuczyc, Anna Oleszkiewicz, Katarzyna Wertejko, Olga Poźniak, Julia Korsuncewa, Natalia Łoś, Eugenia i Walery Tsilind.

 25 января 2020 года Польская общественная школа имени Ю.У.Немцевича приняла участие в Калядках, организованных совместно Польским культурно-спортивным клубом «Вместе к успеху» — Президент Алина Мицкевич и Ассоциацией народных мастеров — Президент Станислава Карполь.

Ежегодное мероприятие проходило в Историко-мемориальном музее «Усадьба Немцевичей» в Скоках. Программа Калядок включала: концерт рождественских колядных песен, презентацию рождественских блюд, праздничную выставку художественных промыслов и рождественскую лотерею. В мероприятии приняли участие представители польского консульства в Бресте, в том числе генеральный консул Пётр Козакевич.

Благодаря усилиям организаторов, в концерте приняли участие коллективы из Польши, Лиды и Бреста. Во время презентации рождественских блюд мы пробовали польские блюда, которые готовят в Бресте и Брестской области. Пение рождественских колядок, общение за столом и участие в лотерее создали праздничную атмосферу дружбы и радости.
В торжественном мероприятии приняли участие наши преподаватели: Мария Кучиц, Анна Олешкевич, Катерина Вертейко, Ольга Позняк, Юлия Корсунцева, Наталья Лось, Евгения и Валерий Цилиндь.

Новости